ALGEMENE VOORWAARDEN BIJLESACADEMIE VOF

ALGEMENE VOORWAARDEN Bijlesacademie vof

Artikel 1   Algemene bepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. De organisatie: BijlesAcademie VOF
  2. De contractant: de ouder of ieder ander die een leerling bij de organisatie onderbrengt.
  3. Leerling: de persoon die begeleiding, bijles, training of cursus ontvangt.
  4. Activiteit: alle werkzaamheden die de organisatie verricht.

Artikel 2   Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van de organisatie.

Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden kunnen bij overeenkomst worden afgesproken.

Artikel 3   Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst

3.1         Huiswerkbegeleiding/studiebegeleiding

3.1.1      De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door contractant van het aanbod van organisatie.

3.1.2      De overeenkomst geldt voor minimaal 3 maanden en is daarna maandelijks opzegbaar. De eerste dag begeleiding geldt als proef dag, vanaf dag 2 gaat duur en opzegtermijn overeenkomst in.

3.1.3      De overeenkomst kan door de contractant worden ontbonden met een maand opzegtermijn per datum van opzegging. Dit dient te gebeuren bij de leiding van de huiswerkbegeleiding/ studiebegeleiding door middel van e-mail.

3.1.4.     Indien dagen worden gemist, dan worden deze niet automatisch meegenomen naar een andere week. In overleg is het in sommige gevallen mogelijk om de les in te halen. Dit kan uitsluitend in overleg met de leiding en hier kunnen verder geen rechten aan worden ontleend.

3.2         Bijles / Individuele begeleiding

3.2.1      De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door contractant van het aanbod van organisatie.

3.2.2      Vaste bijles: Indien er wordt gekozen voor het type vaste bijles, dan wordt er een abonnement aangegaan met de duur van minimaal 2 maanden. Daarna is de overeenkomst maandelijks opzegbaar. De eerste bijles geldt altijd als proefles. Dit wil zeggen dat de overeenkomst na de eerste les te ontbinden is, maar niet meer na de 2e les.

Vaste bijles in de vorm van een abonnement houdt in dat er wekelijks een bijles wordt afgenomen op een vaste dag/tijd. Hiervoor wordt een vast bedrag maandelijks vooraf gefactureerd. Restitutie van (een deel van) het maandbedrag volgt alleen als bijles(sen) door schuld van BijlesAcademie niet door is gegaan. Er volgt geen restitutie voor bijlessen die door contractant worden afgezegd.

3.2.3      Losse bijles: Ingeplande losse bijlessen dienen minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd, anders wordt de bijles alsnog in rekening gebracht.

3.2.4      In het geval dat de docent niet in staat is de bijles te geven, dan zal de bijles worden verplaatst of worden geannuleerd. Indien mogelijk zal er een vervanger worden ingezet.

3.2.6      De vaste bijles overeenkomst kan door de contractant worden ontbonden. Dit dient te gebeuren bij de leiding van de bijles en zal ingaan met een maand opzegtermijn per datum van opzegging. Indien er wordt gekozen voor het type losse bijles, dan geldt er geen opzegtermijn. Wel moeten inplande bijlessen minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd.

3.3        Beta/Cito Academie

3.3.1      De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door contractant van het aanbod van organisatie.

3.3.2  Er wordt een abonnement aangegaan met de duur van minimaal 2 maanden. Daarna is de overeenkomst maandelijks opzegbaar. De eerste les geldt altijd als proefles. Dit wil zeggen dat de overeenkomst na de eerste les te ontbinden is, maar niet meer na de 2e les.

Academie in de vorm van een abonnement houdt in dat er wekelijks een les wordt afgenomen op een vaste dag/tijd. Hiervoor wordt een vast bedrag maandelijks vooraf gefactureerd. Restitutie van (een deel van) het maandbedrag volgt alleen als les(sen) door schuld van BijlesAcademie niet door is gegaan. Er volgt geen restitutie voor lessen die door contractant worden afgezegd.

3.3.3      Losse lessen: Ingeplande losse lessen dienen minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd, anders wordt de bijles alsnog in rekening gebracht.

3.3.4      In het geval dat de docent niet in staat is de les te geven, dan zal de bijles worden verplaatst of worden geannuleerd. Indien mogelijk zal er een vervanger worden ingezet.

3.2.5      De vaste abonnementsvorm kan door de contractant worden ontbonden. Dit dient te gebeuren bij de leiding van de locatie per mail en zal ingaan met een maand opzegtermijn per datum van opzegging. Indien er wordt gekozen voor het type losse bijles, dan geldt er geen opzegtermijn. Wel moeten ingeplande lessen minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd.

3.4        (CITO)Trainingen / ZomerAcademie

3.4.1      De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door contractant van het aanbod van organisatie.

3.4.2      De overeenkomst geldt voor de duur van de gehele training en kan maximaal 2 weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst worden geannuleerd.

3.4.3         De overeenkomst kan door de organisatie worden ontbonden, wegens gewichtige redenen.

Hieronder wordt in ieder geval verstaan:

  1. Het niet aan de regels houden die gelden bij de organisatie
  2. Hetgeen in art. 6:75 Burgerlijk Wetboek is bepaald omtrent overmacht.
  3. Alcohol- en drugsgebruik van de leerling

Artikel 4   Vergoeding

4.1         De tarieven van de verschillende door BijlesAcademie verleende diensten worden elk jaar op 1 augustus vastgesteld voor het                    navolgende studiejaar.

4.2         Het moment van inschrijving is bepalend voor de hoogte van de prijs van de eerste maand.

4.3         Voor huiswerkbegeleiding/studiebegeleiding/vaste bijles wordt het hele jaar gefactureerd met uitzondering van de 6-weekse zomervakantie. Afhankelijk van de vakantieperiode worden de maanden juli/augustus naar rato in rekening gebracht.

4.4         Het maandbedrag is elke maand gelijk (met uitzondering van juli en augustus), ongeacht of er uitval door vakanties, feestdagen, schoolreisjes, ziekte of enige andere vorm van verhindering is.

4.5         BijlesAcademie is tijdens de schoolvakanties op geselecteerde locaties en op aangepaste tijden open. Deelname aan huiswerkbegeleiding tijdens de periodes zitten inbegrepen in het standaard maandelijks tarief, maar er dient vooraf aangegeven te worden of er wordt deelgenomen aan deze begeleiding. Bijlessen gaan tijdens de schoolvakanties in principe gewoon door. Dag en tijd in overleg met bijlesdocent.

Artikel 5   Betalingsvoorwaarden

5.1         Bij ondertekening van de overeenkomst gaat de contractant akkoord met automatische incasso van de maandelijkse vergoeding, tenzij de contractant en de organisatie anders overeenkomen. De maandvergoeding wordt iedere maand afgeschreven.

5.2         In geval van niet tijdige betaling is de contractant in gebreke. Over de periode gerekend vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken, tot aan de datum van betaling aan de organisatie, is de contractant over het uitstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd, als bedoeld in art. 6:120 BW. Tevens wordt een bedrag van € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht voor het verzenden van een aanmaning.

5.3         Indien BijlesAcademie dienst niet kan uitvoeren door overmacht, o.a. brand, waterschade of pandemieën, dan blijft de betalingsverplichting staan.  De overeenkomst kan door de contractant worden ontbonden. Dit dient te gebeuren bij de leiding van BijlesAcademie en zal ingaan met een maand opzegtermijn door middel van e-mail.

Artikel 6   Verplichtingen van de leerling

6.1         De leerling is verplicht om:

  1. zich aan de algemene afspraken te houden. De organisatie houdt zich het recht voor om deze te allen tijde aan te passen.
  2. belangrijke gegevens met betrekking tot zijn schoolwerk correct en op tijd door te geven aan de organisatie zoals studieresultaten, roosterwijzigingen en data van proefwerken, schriftelijke overhoringen en tentamens.

6.2         Worden de bovenstaande verplichtingen stelselmatig overtreden, dan heeft de organisatie het recht om de leerling, met onmiddellijke ingang te verwijderen, zonder terugbetaling van het geïnde bedrag.

Artikel 7   Verplichtingen van de contractant

7.1         De contractant is verplicht de organisatie alle inlichtingen te verschaffen omtrent de leerling die nodig zijn voor een goede uitoefening van de activiteiten van de organisatie.

7.2         De contractant draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het inwinnen van informatie op de website van de organisatie.

7.3         De contractant geeft toestemming aan BijlesAcademie om toegang te krijgen tot de benodigde leerlingvolgsystemen van de leerling.                                                                                                 .

Artikel 8   Verplichtingen van de organisatie

8.1         De organisatie is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de leerling en de contractant overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.

8.2         De organisatie heeft een inspanningsverplichting jegens de leerling en de contractant.

Artikel 9   Aansprakelijkheid

9.1         BijlesAcademie is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vorm- of drukfouten en/of uit  het onrechtmatig gebruik van het studiemateriaal.

9.2         BijlesAcademie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade jegens opdrachtgever, indien deze schade is ontstaan ten gevolge van het verstrekken door opdrachtgever van onjuiste informatie en/of ondeugdelijke materialen.

9.3         BijlesAcademie sluit iedere aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit, tenzij de opdrachtgever bewijst dat enigerlei schade is ontstaan ten gevolge van het niet, dan wel onjuist uitvoeren van de opdracht, veroorzaakt door de opzet en/of grove nalatigheid zijdens BijlesAcademie.

9.4         BijlesAcademie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens anderen dan opdrachtgever.

9.5         BijlesAcademie is nimmer aansprakelijk voor schoolprestaties of -resultaten.

9.7         De eventuele aansprakelijkheid van BijlesAcademie is beperkt tot de omvang van het voor de uitvoering van haar opdracht in de overeenkomst opgenomen bedrag.

Artikel 10  Vrijwaring

10.1       Opdrachtgever vrijwaart BijlesAcademie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

10.2       Indien BijlesAcademie door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden BijlesAcademie zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

Mocht opdrachtgever in gebreke blijven ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is BijlesAcademie, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van BijlesAcademie komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 11   Intellectuele eigendommen en auteursrechten

11.1       BijlesAcademie behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en ander  intellectuele wet- en regelgeving.

11.2       BijlesAcademie behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden  te gebruiken.

Artikel 12   Reclamaties en verjaringstermijn

12.1       Klachten over BijlesAcademie en de uitvoering van de overeenkomst dienen door opdrachtgever, binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan BijlesAcademie per aangetekende post dan wel doormiddel van versturing van een e-mailbericht met ontvangstbevestiging aan een door BijlesAcademie aangegeven e-mailadres.

12.2       Klachten over de factuur dienen binnen 7 dagen na factuurdatum te worden gemeld.

12.3       De opdrachtgever dient BijlesAcademie steeds in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken en dient daarbij zijn volledige medewerking te verstrekken.

12.4       Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die BijlesAcademie daardoor heeft moeten maken, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van de opdrachtgever.

12.5       In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens BijlesAcademie en de door BijlesAcademie bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 13   Gebruik van naam en/of beeldmerk van BijlesAcademie

13.1       De namen BijlesAcademie en alle overige aan BijlesAcademie gelieerde, of redelijkerwijs te liëren namen/(beeld-)merken mogen slechts na schriftelijke toestemming door opdrachtgever gebruikt worden in (reclame-) uitingen.

13.2     Alle correspondentie tussen BijlesAcademie en opdrachtgever is van vertrouwelijke aard an mag zonder toestemming niet worden gepubliceerd

Artikel 14   Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1       Het Nederlands recht is bij uitsluiting van ieder ander rechtsstelsel van toepassing op alle aangelegenheden betreffende deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of de uitvoering van de overeenkomst.

14.2       Geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter die verbonden is aan de rechtbank Amsterdam.